Indledning

Folkeskolens pædagogiske læringscenter (PLC) har udviklet sig fra at være et sted, hvor man tidligere hovedsageligt lånte bøger – måske endda primært til danskundervisningen - til at være et multilæringsted. PLC bør i dag være et centralt sted på skolen, hvor alle såvel elever som lærere kan komme og blive inspireret, vejledt og føle sig godt tilpas.

I undervisningsministeriets ”Fælles mål” 2009 (Dansk faghæftet) står der således beskrevet, at PLC er et videnscenter, der skal tilgodese alle fag med ressourcepersoner, bøger, IT, billeder og lyd. Det pædagogiske læringscenter skal være ”et sted der giver eleverne det, de vil have, men det skal også give eleverne det, de ikke vidste, de ville have”[1].

I de senere år har skolerne haft meget fokus på børns læseindlæring, hvilket også har betydet, at vi på PLC har koncentreret os meget om at stimulere til børns læselyst og tilbyde bøger til skolens yngste og mellemste elever. Vi oplever, at de yngste elever er glade for at komme på PLC, mens de ældste elever ikke bruger PLC i den samme udstrækning, og at deres lyst til at låne bøger aftager markant i deres skoleforløb.

De unge er optagede af og beskæftiger sig i høj grad med andre medier. Det være sig PC´ere med adgang til Facebook, forskellige chatrooms, onlinespil, mobiltelefoni, musik mv. De unge benytter i stigende omfang deres egen PC i skolen, eller gør brug af mobiltelefon i frikvartererne. De udveksler og viser hinanden det nyeste indenfor teknologi og medier.
Det forhold, at de unge gør brug af mange forskellige medier, kan ses som en indgangsvinkel til at se nærmere på, om det er muligt at gøre dem mere interesserede i at bruge PLC. Det vil betyde, at vi på PLC er nødt til at ændre på tilbuddene på skolens PLC.

Dette leder os frem til følgende problemformulering.

Problemformulering:
Det er naturligt for mange børn og unge at bruge mange typer medier i hverdagen. Hvordan kan vi tilgodese de ældste elevers motivation og kompetencer inden for medier på PLC?

[1] Undervisningsministeriets Fælles mål 2009 (Dansk faghæftet s. 71) http://www.uvm.dk/~/media/Publikationer/2009/Folke/Faelles%20Maal/Filer/Faghaefter/090707_dansk_24.ashx

Ingen kommentarer:

Send en kommentar