Tiltag på PLC

I statusbeskrivelsen for brug af medier på PLC fremgår det tydeligt, at der er rig mulighed for at tilgodese de unges mediekompetencer i højere grad, end det bliver gjort på nuværende tidspunkt. Selv om arbejdet på skolens PLC på mange områder adskiller sig fra den ”almindelige” klasseundervisning er det i høj grad PLC´s opgave at præsentere eleverne for andre medier end bogen. Ligeledes kan skolebibliotekaren afholde ”kurser” i og om medier eller supplere den enkelte lærer i medieundervisningen. En vigtig pointe i forhold til elevernes mediekulturelle kompetence er netop, at den ikke bør stå alene. Birgitte Tufte understreger vigtigheden af medieundervisning, for eleverne mangler tolkningsredskaber til medielandskabet[1], og her kommer skolen og PLC ind i billedet. Medier i bred forstand skal desuden være repræsenteret og stillet til rådighed for eleverne og lærerne både i og uden for undervisningen. I frikvartererne skal de ældste elever have mulighed for at indgå i uformelle læringsmiljøer omkring medier, hvilket naturligvis fordrer, at de har adgang til medierne. Birgitte Tufte har udviklet en model for medieundervisning, og her mener hun netop, at man bør starte ved, at eleverne selv arbejder med medier og producerer produkter, inden de analyserer professionelle medieproduktioner.[2] At eleverne får hands on bliver netop en opgave for PLC og i ”Idekataloget over tiltag på PLC” er det netop web 2.0, praksisfællesskaber og mediernes parallelle skole, der fokuseres på.

[1] Tufte, Birgitte. ”At navigere i det nye medielandskab … - en nødvendig didaktisk kompetence. S. 170
[2] Iversen, Gurli Bjørn m.fl. ”Mediedidaktik”. S. 20

Ingen kommentarer:

Send en kommentar